Úvodem

CONCORDIA PAX vznikla jako občanské sdružení v roce 1991. Jejím sídlem byly původně Lidice, později Praha a v současné době Lysá nad Labem.

Sdružení bylo založeno se základním posláním zabezpečovat ty činnosti organizací skupiny Concordia, jež by nebylo účelné provozovat multiplicitně, a ostatní činnosti podporovat a koordinovat.

Po ukončení činnosti družstva CONCORDIA PRAHA převzala CONCORDIA PAX podstatnou část členů tohoto družstva a některé jeho aktivity.

CONCORDIA PAX byla hlavním iniciátorem vzniku obecně prospěšné společnosti MEMENTO LIDICE a jako spoluzakladatel je zastoupena v její správní radě.

CONCORDIA PAX zabezpečuje v současné době veškerou svou činnost bez profesionálních pracovníků – členskými aktivitami a doplňkově externími spolupracovníky, což spolu s přesunem sídla z Prahy do Lysé nad Labem umožňuje značnou úsporu nákladů.

Podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) se občanské sdružení CONCORDIA PAX transformovalo na zapsaný spolek s názvem CONCORDIA PAX, z.s.

Naše činnost

V současné době jsou hlavními aktivitami z.s. CONCORDIA PAX:

 • služby seniorům
 • vydavatelská činnost včetně prodeje publikací
 • přednášková, informační a poradenská činnost
 • součinnost s o. p. s. MEMENTO LIDICE

Konkrétní nabídka služeb a zboží je uvedena na jiném místě.

Představenstvo a kontrolní komise

Kontrolní komise

Předsedyně: Ing. Marie Ž i d o v á
Místopředsedkyně: Eliška P o l o v á
Miroslava H o r á k o v á OFS

Představenstvo

Předseda: Ing. Jan S m r č i n a OFS
Místopředseda: Ing. Emil S v o b o d a
Marie  H e r i a n o v á
Doc. Ing. Milan H o b z a
P. Mag. theol. Jakub J i r o v e c OT
Ing. Ludvík K l i m e š
Marta P e c h o v á
Mgr. Ondřej V a n ě č e k

Stanovy CONCORDIA PAX, z.s


 1. Úvodní ustanovení
  1. CONCORDIA PAX, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 214 a násl. OZ ve spojení s § 3045, odst.1 OZ.
  2. Vnitřní organizace tohoto spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy v sídle spolku.

 2. Název spolku

  Název CONCORDIA PAX se mění na CONCORDIA PAX, z.s. (dále jen „spolek“).

 3. Sídlo spolku

  Sídlem spolku je Riegrova 607/14, 289 22 Lysá nad Labem.

 4. Účel spolku

  Spolek je samosprávná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je v duchu křesťanských principů

  1. plnit humanitární poslání;
  2. šířit porozumění a usilovat o vytváření důvěry mezi všemi lidmi.
 5. Činnost spolku
  1. Hlavní činností ve smyslu § 217, odst.1 OZ je poskytování humanitárních a osvětových služeb.
  2. Vedlejší hospodářskou činností ve smyslu § 217, odst.2 OZ je činnost vydavatelská, produkční, přednášková, obchodní a jiná.
  3. Pro plnění svých úkolů může spolek přijímat pracovníky do pracovního poměru a uzavírat dohody s externími spolupracovníky. Pracovníky i externími spolupracovníky mohou být jak členové, tak i nečlenové spolku. Práci pracovníků i externích spolupracovníků řídí předseda. O přijímání pracovníků a externích spolupracovníků rozhoduje předseda – v případě přijímání pracovníků do pracovního poměru po schválení představenstvem.

 6. Členství
  1. Členy spolku mohou být občané starší 18 let, pokud souhlasí s účelem a činností spolku.
  2. Písemnou přihlášku schvaluje představenstvo. O nově přijatých členech informuje na členské schůzi.
  3. Členství ve spolku končí
   1. dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství představenstvu;
   2. úmrtím člena;
   3. vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí představenstva o vyloučení člena (v případě nedoručitelnosti dnem zjištění tohoto stavu); představenstvo má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním závažným způsobem či opakovaně porušuje stanovy spolku.
  4. Člen spolku má tato práva:
   1. účastnit se činnosti spolku;
   2. být pravidelně informován o činnosti spolku;
   3. užívat členských výhod spolku, pokud jsou vyhlášeny;
   4. podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy orgánům spolku a dostat odpověď na své podání;
   5. odvolat se do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení ke kontrolní komisi, která oprávněnost rozhodnutí posoudí a sdělí své stanovisko členské schůzi, a ta v této věci rozhodne s konečnou platností;
   6. volit a být volen do orgánů spolku, jakož se i vzdát funkce, do níž byl zvolen.
  5. Člen spolku má tyto povinnosti:
   1. dodržovat stanovy spolku;
   2. chránit dobré jméno spolku;
   3. řádně uhradit zápisné a platit roční členské příspěvky;
   4. podle možností a schopností se aktivně účastnit na činnosti spolku.
  6. Členové neručí za případné dluhy spolku.
  7. Představenstvo je povinno vést seznam členů, který je neveřejný. V tomto seznamu se uvádějí tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo a elektronická adresa.

 7. Orgány spolku
  1. Pro zabezpečení činnosti spolku se zřizují tyto orgány:
   1. členská schůze;
   2. představenstvo;
   3. kontrolní komise.
  2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

 8. Členská schůze
  1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů a je nejvyšším orgánem spolku. Do její působnosti náleží:
   1. určovat hlavní zaměření činnosti spolku;
   2. rozhodovat o změně stanov;
   3. stanovit výši a splatnost ročních členských příspěvků;
   4. stanovit výši zápisného;
   5. schvalovat rozpočet spolku na kalendářní rok;
   6. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok předkládané představenstvem;
   7. schvalovat výsledek hospodaření spolku;
   8. volit členy představenstva a členy kontrolní komise;
   9. kdykoli během funkčního období odvolat kteréhokoli člena představenstva a kontrolní komise anebo celé tyto orgány z funkce, jakož i doplňovat tyto orgány do stanovami určeného počtu jejich členů. Funkční období nově doplněných funkcionářů končí dnem ukončení funkčního období původních orgánů.
   10. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.
  2. Členskou schůzi svolává představenstvo nejméně jednou v kalendářním roce v období leden až březen (výroční členská schůze). Na žádost nejméně jedné třetiny členů nebo kontrolní komise musí být svolána mimořádná členská schůze nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program této schůze.
  3. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána písemně nebo e-mailem všem členům nejméně 14 dní před jejím konáním.
  4. Při hlasování má každý člen jeden hlas; hlasy všech členů mají stejnou váhu.
  5. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Je-li to uvedeno v pozvánce, může být po uplynutí 30 minut od stanovené doby zahájení členské schůze zahájena náhradní členská schůze, která je usnášení schopná při jakémkoli počtu přítomných, avšak jen pro jednání o bodech výslovně uvedených v pozvánce.
  6. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a správnost ověřují dva ověřovatelé zvolení na jednání. Zápis se ukládá v sídle spolku, kde je členům k dispozici k nahlédnutí.

 9. Představenstvo
  1. Představenstvo je statutární orgán spolku. Skládá se ze 7 až 9 členů a je voleno členskou schůzí na dobu 3 let.
  2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
  3. Schůzi představenstva svolává předseda písemnou pozvánkou nebo e-mailem s odesláním nejpozději 14 dní před dnem konání schůze – nebylo-li datum stanoveno předchozí schůzí a uvedeno v zápisu z ní.
  4. Schůzi představenstva řídí předseda, který také podepisuje zápis ze schůze.
  5. Představenstvo plánuje, organizuje a řídí činnost spolku a předkládá členské schůzi ke schválení rozpočet na kalendářní rok. Po skončení kalendářního roku předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a o výsledku hospodaření. Představenstvo má právo rozhodovat o všem, co není vyhrazeno k rozhodování členskou schůzí.
  6. Představenstvo má právo usnášet se jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, z toho jeden buď předseda nebo místopředseda. Usnesení se přijímá prostou většinou hlasů. Usnesení má platnost, bylo-li schváleno a opatřeno podpisem předsedy nebo místopředsedy.
  7. Předseda zastupuje spolek navenek a je oprávněn samostatně činit právní jednání a podepisovat jménem spolku. Tato právní jednání musí být v souladu s usneseními představenstva. V případě, že předseda z jakéhokoli důvodu nemůže právně jednat, je oprávněn namísto něj samostatně právně jednat a podepisovat jménem spolku místopředseda, případně jiný člen představenstva písemně pověřený předsedou nebo místopředsedou.
  8. Předseda vyřizuje korespondenci spolku, podepisuje jeho listiny a doklady, zodpovídá za vedení účetnictví a plnění daňových povinností spolku, přijímá přihlášky ke členství a vede záznamy o členech.
  9. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy představenstva.
  10. Místopředseda spolupracuje s předsedou a zastupuje předsedu ve všech záležitostech vyhrazených předsedovi, není-li předseda přítomen.

 10. Kontrolní komise
  1. Kontrolní komise se skládá ze tří členů; ze svého středu volí předsedu kontrolní komise a místopředsedu kontrolní komise.
  2. Předseda kontrolní komise, event. v zastoupení místopředseda kontrolní komise, řídí činnost kontrolní komise, jedná jejím jménem a svolává její schůze. Platí zde analogicky ustanovení čl. IX, odst. 3, 4 a 6 stanov.
  3. Kontrolní komise kontroluje činnost předsedy a všech členů představenstva a veškerou činnost i hospodaření spolku. Jejím úkolem je zejména kontrolovat, zda činnost a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami a rozhodnutími členské schůze a výboru.
  4. Kontrolní komise provádí kontrolu nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí, kdykoli v průběhu roku, nejméně však jednou v kalendářním roce v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
  5. Při kontrole je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi. Je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku. O výsledku kontroly předá písemnou zprávu předsedovi a následně členské schůzi.
  6. Předseda kontrolní komise, event. v zastoupení místopředseda kontrolní komise nebo jimi pověřený člen kontrolní komise, má právo účastnit se schůzí představenstva s hlasem poradním a předkládat představenstvu návrhy opatření ke zlepšení činnosti a hospodaření spolku.
  7. Kontrolní komise se ze své činosti zodpovídá členské schůzi.

 11. Hospodaření spolku
  1. Spolek hospodaří v rámci schváleného rozpočtu s finančními prostředky, které tvoří:
   1. výnosy z činnosti spolku;
   2. členské příspěvky a zápisné nových členů;
   3. dary, granty a dotace.
  2. Získané prostředky musí být využívány v souladu s čl. IV a V těchto stanov.
  3. Spolek může nabývat do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek pro plnění svého poslání.

 12. Zrušení spolku
  Usnese-li se na tom členská schůze 2/3 většinou hlasů přítomných členů, dojde ke zrušení spolku a jeho následné likvidaci. S případným likvidačním zůstatkem bude naloženo v souladu s postupem uvedeným v § 272 odst. 2 OZ.

 13. Závěrečná ustanovení
  1. Znění těchto stanov bylo projednáno a schváleno členskou schůzí spolku, konanou v Praze dne 9. prosince 2015.
  2. Tyto stanovy nahrazují dosud platné stanovy, vzaté na vědomí Ministerstvem vnitra dne 1. 7. 2013 pod č.j. VSC/1-9271/91-R, a nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.


Ověřovatelé:

Josef Lacman v. r.
                                                                                                                     Ing. Jan Smrčina v.r.
Mgr. Ondřej Vaněček v. r                                                                                      předseda