Poslání

Dr. František Nosek
Dr. František Nosek

Idea křesťanské humanitární organizace, inspirovaná především projekty křesťanského politika první republiky Dr. Františka Noska, vznikla již v době před listopadem 1989. Její podstata spočívá v naplnění zásady „Dělat humanitu a vydělávat si na ni.“

Realizovatelnost této ideje se však ukázala až tehdy, když nová právní úprava družstevního podnikání připustila kromě dosavadních zemědělských, výrobních, spotřebních a bytových družstev též tzv. „jiná družstva“. (Tak vznikala např. družstva architektů, taxikářů apod.)

Mohlo se tedy uvažovat i o vzniku křesťanského družstva s humanitárním posláním. Výsledkem takových úvah byl vznik „Přípravného výboru družstva katolických věřících CONCORDIA“ v červnu 1989 a podání žádosti o souhlas s ustavením tohoto družstva.

Vznik

Dosáhnout povolení činnosti takto pojaté organizace nebylo tehdy snadné. Všechny kompetentní zastupitelské a státní orgány (od místních, přes okresní a krajské až po Ústřední radu družstev a ministerstvo vnitra) vydaly zamítavá stanoviska a následná odvolání proti nim rovněž zamítly.

Navrhovatelé se však svého záměru nevzdali. Například na památné listopadové pouti na svatořečení bl. Anežky do Říma se v poutních vlacích i autobusech rozdávaly letáčky s oznámením o přípravě činnosti katolického družstva CONCORDIA, které již mělo v té době církevní schválení pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška.

Doc. MUDr. František Mališ
Doc. MUDr. František Mališ

V prosinci 1989 pak všechna úřední místa změnila svůj názor a se vznikem družstva souhlasila. V lednu se konala v Praze ustavující schůze, na níž bylo zvoleno představenstvo v čele s Doc. MUDr. Františkem Mališem, a během několika měsíců mělo družstvo již přes 350 členů z Čech, Moravy a Slezska. Sídlo družstva bylo v Buštěhradě u Prahy.

Po březnové registraci družstva byla zahájena činnost dobrovolná (tj. členská) i profesionální (tj. zaměstnanecká). Tato činnost se orientovala v duchu zvolené základní koncepce od počátku jednak na humanitární aktivity (seniorklub s jídelnou v Praze, sociální penzion Josefinum na Tachovsku, individuální sociální služby na více místech), jednak na komerční aktivity pro jejich podporu (prodej počítačů, programování, stavební úsek, cestovní kancelář).

Počet členů se rychle zvyšoval, takže v roce 1992 jich bylo již přes 700. Proto došlo k účelnému rozdělení dosud jediné organizace na družstva CONCORDIA PRAHA a CONCORDIA BRNO.

Pražské družstvo

V pražském družstvu se seniorklub s jídelnou přestěhoval do centra města do prostor františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné a změnil se ve velkou sociální jídelnu s cca 50 tisíci obědy ročně a přilehlým klubem. Sociální penzion Josefinum se rozšířil o další budovu a disponoval více než 60 lůžky. V oblasti komerčních činností nově vzniklo knihkupectví, v sociální oblasti se zahájila péče o imigranty z Rumunska v postupně rekonstruovaném novém objektu na Klatovsku. Družstvo získalo pro svůj humanitární program také doplňkovou finanční podporu některých státních orgánů a zastupitelstev.

Postupně však vznikaly vnitřní problémy (příliš široký záběr, personální problémy a slabší členská podpora) a zejména problémy vnější (postupné omezování až ukončení doplňkové finanční podpory, drtivá konkurence v oblasti komerčních činností, nepříznivé legislativní úpravy, neserióznost komerčních a také nečekaně i jiných partnerů – zejména neplnění řádně uzavřených smluv z jejich strany). Tyto skutečnosti vedly nejprve k postupnému omezování činnosti a nakonec ke krizi, která vyústila v to, že družstvo podalo návrh na konkurs, který soud přijal, a činnost byla v roce 2011 ukončena. Důležité však bylo převedení podstatné části členské základny družstva a některých jeho činností do organizace CONCORDIA PAX.

Brněnské družstvo

Brněnské družstvo se kromě vnitřní spolkové činnosti zaměřilo zejména na výstavbu a poté podporu provozu sociálního penzionu Ludmila v Brně a na podpůrné komerční aktivity – obojí v součinnosti profesionálních pracovních sil a dobrovolníků z členů družstva. Zprvu zde byla výrazná doplňková finanční podpora státních i zastupitelských orgánů, která se v posledních letech zúžila jen na podporu orgánů zastupitelských. Činnost družstva byla rozhodnutím členské schůze ukončena v roce 2015.

Další organizace

Z iniciativy obou družstev CONCORDIA vzniklo postupně několik dalších organizací, a to především: organizace CONCORDIA PAX, investiční fond CONCORDIA INVEST, a.s., družstevní záložna CONCORDIA CREDIT, občanské sdružení CONCORDIA BONUM (transformované později na obecně prospěšnou společnost DOMOV LUDMILA) a obecně prospěšná společnost (původně nadace) MEMENTO LIDICE. Krátkodobě též působilo družstvo CONCORDIA PLZEŇ.

Ke dvěma z organizací, jež nemají samostatné místo na těchto webových stránkách, je třeba ještě uvést:

Investiční fond CONCORDIA INVEST

Investiční fond CONCORDIA INVEST, a. s., se sídlem v Praze, vznikl v roce 1992 s cílem zprostředkovat členům organizací Concordia a dalším zájemcům účast v kupónové privatizaci.

V posledních letech postupně všechny fondy kupónové privatizace (pokud jim nebylo povoleno pokračovat v činnosti jako běžné akciové společnosti) musely vstoupit podle zákona do likvidace; a to se týká i fondu CONCORDIA INVEST.

V současné době se již blíží závěr likvidace, po jejímž ukončení bude akcionářům vyplacena hodnota jejich akcií, která dnes činí cca 360 Kč na jednu akcii, tj. za 70 akcií (odpovídajících celkovému objemu všech bodů obou vln kupónové privatizace) cca 25 tisíc Kč. Tím se tento investiční fond zařadil mezi nejúspěšnější fondy kupónové privatizace – a to přesto, že byl mnohonásobně napaden těmi, kdo usilovali o jeho nepřátelské převzetí a stal se dokonce obětí zpronevěry na akciovém trhu ze strany spolupracující organizace.

Družstevní záložna CONCORDIA CREDIT

Družstevní záložna CONCORDIA CREDIT, se sídlem zprvu v Brně, později v Praze, vznikla v roce 1997, aby tak bylo umožněno členům organizací Concordia a dalším zájemcům aktivně se podílet na obnově sektoru drobného družstevního peněžnictví po vzoru prvorepublikových kampeliček, jejichž rozvoj velmi podporoval i v úvodu zmíněný Dr. František Nosek.

Záhy po svém založení měla CONCORDIA CREDIT přes 300 členů a její činnost se úspěšně rozvíjela. Bohužel v té době došlo v České republice ke krachu některých družstevních záložen – zejména těch, které nabraly až desítky tisíc členů a začaly si počínat jako velké banky. Tak vznikla k sektoru obnovujícího se družstevního peněžnictví nedůvěra, jež vyústila v novou legislativní úpravu, nepochopitelně však též likvidující všech více než 40 malých družstevních záložen s jměním nižším než 35 mil. Kč – bez ohledu na jejich úspěšnost či neúspěšnost.

Proto musila vstoupit do likvidace, která již byla v roce 2014 ukončena, i družstevní záložna CONCORDIA CREDIT, přestože plnila svou funkci a hospodařila se ziskem.